holding@kraemer.no

+47 77 66 35 80

Vår visjon

Vi skal være den foretrukne leverandør av logistikktjenester, forbruksvarer og utstyr, til Cruise-, Tank-, Offshore- og fiskeflåte, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Strategi

Kundefokus

Vi bygger tillit og gode relasjoner til våre kunder gjennom god service og kundekommunikasjon.

Nasjonalt kjedekonsept

Vi dekker hele norskekysten med våre logistikkenhenheter.

Kvalitet

Vi skal være best på produkt- og leveransekvalitet.

Fremtidsrettet

Vi satser på moderne informasjonssystemer og stedsuavhengig teknologi

Organisasjonsutvikling

Vi bygger vår kompetanse, effektiviserer vår drift og drar lasset sammen for å realisere vår visjon.

Mål

HMS

Vi har nullvisjon i vårt sikkerhetsarbeid.
Dette betyr vi skal unngå alvorlige skader på personell, miljø eller materielle verdier. Med “alvorlig skade” menes enhver skade, fysisk eller psykisk, som medfører varig eller lengre tids arbeidsudyktighet(LTI), lengre stans i produksjon eller økonomiske konsekvenser.

Kvalitet

Vi gjennomfører årlige undersøkelser av kundetilfredshet. Målet er kontinuerlig forbedring av kundetilfredshet, gjennom økt leveransekvalitet, produktkvalitet og servicegrad.

Miljø

Vi jobber kontinuerlig med reduksjon av vårt CO2 avtrykk. Dette oppnås blant annet ved reduksjon av CO2 i forbindelse ved vår transport, reduksjon av avfall og matsvinn og effektivisering av logistikksystemer