Våre Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål har stor innvirkning på norsk politikk og næringsliv. I 2021 la regjeringen frem en nasjonal handlingsplan for å kunne oppnå målene på tvers av politiske skillelinjer og næringsliv. Handlingsplanen ble vedtatt 5. april 2022 og skal bidra til at Norge innen 2030 klarer å oppfylle målene.

Vi i Kraemer Maritime har valgt ut bærekraftsmål: 7,8, 9, 12, og 13 som de mest relevante målene for vår bærekraftsrapportering.

7.2 Innen 2030 øke
andelen fornybar
energi i verdens
samlede energiforbruk
betydelig

8.2 Øke den økonomiske produktiviteten gjennom
diversifisering, teknologisk fremgang og innovasjon,
blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer.

9.4 Innen 2030 oppgradere infrastruktur og  omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige
teknologiformer og industriprosesser, der alle
land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet.

12.2 Innen 2030 halvere
matsvinn per innbygger
på verdensbasis, både i
detaljhandelen og blant
forbrukere, og redusere
svinn i produksjons - og
forsyningskjeden,
inkludert svinn etter
innhøsting.

13.2 Innarbeide tiltak mot
klimaendringer i politikk,
strategier og planlegging
på nasjonalt nivå.

8.6 Innen 2030 betydelig redusere andelen unge som
verken er i arbeid, under utdanning eller opplæring.

12.5 Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinnig og ombruk.

13.3 Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke  kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

8.8 Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold.

12.6 Stimulere selskaper,
særlig store og flernasjonale
selskaper, til å ta i bruk
bærekraftige metoder og
innlemme informasjon om
egen bærekraft i sine
rapporteringsrutiner.