Åpenhetsloven

Åpenhetsloven tråde i kraft 1. juli 2022. Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. For at vi skal oppfylle våre krav til forskriften har vi gjennomført aktsomhetsvurderinger i våre leverandørkjeder.

Vi har lagt til grunn OECDs modell for aktsomhetsvurdering i dette arbeidet.

Forankring
Åpenhetsloven har vært tema i styremøte og er forankret i våre ledelsessystemer på lik linje med andre lovpålagte krav. Forankring av
bærekraft og gjennomføring av aktsomhetsvurderinger har omfattet involvering av ledelsen og relevante fagpersoner samt kontaktpersoner hos
leverandørene. Arbeidet som vi har gjort i forbindelse med åpenhetsloven er dokumentert i Simployer, og bærekraftsansvarlig har ansvar for å
gjennomføre årlig rapportering.


Kartlegge og vurdere
I kartleggingsfasen lagde vi en oversikt med våre mest vesentlige leverandører. Vi stilte oss følgende spørsmål: hvem, hva og hvor handler vi. Kartleggingen av dette arbeidet er en kontinuerlig prosess, der vi må iverksette tiltak dersom vi oppdager avvik eller i tilfeller der risikoen er høy. Vi utarbeidet et egenerklæringsskjema med spørsmål som vi sendte ut til de vesentlige leverandørene. Alle leverandørene har fått samme egenerklæringsskjema for å gjøre det mest mulig likt. Basert på dette er leverandørene gruppert etter lav, medium og høy risiko. Av de spurte
leverandørene er 2 kategorisert som høy risiko, 2 i kategorien medium og 29 i kategorien lav risiko. I tillegg mangler vi svar fra 7 leverandører. Vi har derfor ikke grunnlag å evaluere disse.

Stanse, forebygge og avbøte negativ påvirkning
Ut ifra resultatet har vi vurdert hvordan vi skal følge opp fremover. Kartleggingen vi har gjennomført vil videre følges opp i nye kontrakter, men også fra
leverandører der vi ikke har fått svar. Ved gjennomføring av årlige revisjoner er også dette et tema vi kommer til å etterspørre. For oss er det viktig å stille seg følgende spørsmål:


•  Hvilke risiko har dette for oss som selskap?
•  Hva gjør vi konkret ved høy risiko?
•  Skal vi vurdere å bytte varer?
•  Har vi rutiner for å informere interessenter om bytte eller risiko?

Spore - gjennomføring og resultater
Det er 94% av våre leverandører som svarer at de har rutiner for å motvirke faktiske og mulige negative konsekvenser. Av de selskapene som ikke har dette på plass, svarer en leverandør at de jobber med det og en annen svarer at de ikke har rutiner. For varsling av avvik svarer 97% av de vil varsle dersom relevante avvik oppstår. I undersøkelsen sier 88% at de har standard kontraktsvilkår iht. åpenhetsloven og 85% bekrefter at de har gjennomført aktsomhetsvurderinger. Svarene vi har fått viser et bilde av hvor langt våre leverandører er kommet med implementering av lovverket.

Kommunisere
Vi har valgt å kommunisere arbeidet vi har gjennomført iht. åpenhetsloven i vår bærekraftsrapport. Rapporten vil ligge offentlig tilgjengelig på vår hjemmeside. Bedrifter som ønsker mer innsyn kan etterspørre dette fra bærekraftsansvarlig. Av hensyn til leverandørene oppgir vi ikke navn i bærekraftsrapporten eller på nettsiden vår.


Internt har vi opprettet en mappe i vårt HMS/kvalitetssystem der vi har laget retningslinjer og rutiner for hvordan vi skal følge opp faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Sørge for gjenoppretning der det er påkrevd
Vi vil sørge for å gjenta prosessen hver gang vi får nye kontrakter, endrer leverandører eller ved vesentlige endringer i driften. Dersom vi oppdager spesifikke avvik, vil vi iverksette tiltak for å stanse aktivitet for å redusere brudd på arbeidsforhold og menneskerettigheter.